Kurs for lærere og skoleledere


Informasjonssikkerhet er en nødvendig støtte for å sikre godt personvern. Det handler om robuste systemer som gir rett informasjon  til rett person til rett tid. For lærere handler det ikke bare om hvordan du skal sikre deg selv og dine egne opplysninger, men også om hvilket ansvar du har for å ivarete elevenes opplysninger. 

Læreren har en sentral rolle for elevenes læring, og skal både være rollemodell og utdanner for elevene. I undersøkelsen Monitor skole 2019 (Fjørtoft, Thun og Buvik, 2019) oppgir henholdsvis 92,6%  og 96,1% av læreren at de har fått opplæring i informasjonssikkerhet og personvern. Likevel svarer bare 31,9% at skolen deres har gode rutiner for håndtering av personopplysninger, mens omtrent halvparten svarer verken eller. Kun Samtidig svarer en tredjedel av elevene på 4.trinn at de har et felles passord for alle i klassen. Det er viktig at skolen ivaretar elevenes rettigheter til å være sikre på nett, både gjennom å beskytte deres opplysninger og gi dem kompetanse til å sikre seg selv. 

For å være i stand til å utvikle de grunnleggende ferdighetene og fagkunnskap hos elevene trenger altså lærere å utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. Både i lærerutdanningen og videre gjennom profesjonell læring og utvikling i løpet av sin yrkeskarriere. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse har et tosidig siktemål: Det ene handler om profesjonsutvikling, det andre om selve profesjonsutøvelsen (Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse: Kelentric, Helland og Arstorp, 2017). 

Kursene er laget for lærere, og har som mål å

  1. skape forståelse for sikkerhetsbegrepene og deres relevans
  2. skape forståelse for at disse situasjonene kan skje
  3. øke kunnskap om tiltak for å ivareta sin egen og elevenes sikkerhet

Nettkurs for lærere

Undervisningsopplegg til bruk i klasserommet

Sosiale medier

Svindel

Datainnbrudd og hacking

Gjennomføring og tidsbruk

Leksjonen i kurset kan  gjennomføres enkeltvis, eller samlet. Hver leksjon tar omtrent 10 minutterå gjennomføre. Merk at leksjon 1 “Hvorforer informasjonssikkerhet viktig?” er noe tyngre og mer tidkrevende enn de resterende leksjonene. Kurset kan gjerne kjøres i bolker med utvalgt fokus. Skolens ledelse kan gjerne legge opp til  individuell gjennomgang av kursleksjonene, med felles refleksjon i etterkant, foreksempel i felles personaltid.